Wat is de Wijkse Werkplaats?

Maak kennis met de Wijkse Werkplaats

De Wijkse Werkplaats is een samenwerkingsverband van gemeente Wijk bij Duurstede, OndernemersKring Wijk bij Duurstede, BIGA Groep, Het Werkgeverservicepunt van de RSD Kromme Rijn Heuvelrug, lokale ondernemers en betrokken (zorg)organisaties. De Wijkse Werkplaats brengt werkgevers in contact met bijzondere mensen, die hulp nodig hebben bij het vinden van werk dat bij hen past. 

Op de website van het Werkgeverservicepunt vindt u een overzicht van de mogelijkheden en ondersteuning die de Wijkse Werkplaats werkgevers en kandidaten biedt. Bij Projecten ziet u waar we in de Wijkse Werkplaats mee bezig zijn. 

Waarom een Wijkse Werkplaats
Met het oog op de naderende vergrijzing van de beroepsbevolking is elke werknemer in de toekomst hard nodig. Daarnaast is op 1 januari 2015 de Participatiewet ingevoerd. Inwoners, die hulp nodig hebben bij het vinden van werk dat bij hen past (bijvoorbeeld doordat zij langere tijd uit het arbeidsproces zijn geweest of begeleiding nodig hebben), geven aan dat ze bij voorkeur aan de slag willen in hun eigen woonomgeving. De gemeenten worden en blijven verantwoordelijk om bijzondere mensen naar werk toe te leiden. Om deze mensen aan werk te helpen, is nauwe samenwerking met ondernemers noodzakelijk.

Volgens de Participatiewet moet iedereen kunnen werken naar zijn of haar vermogen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In de Wijkse Werkplaats werken de gemeente, werkgevers en begeleidende instanties samen om deze mensen, die hulp nodig hebben bij het vinden van werk dat bij hen past, te begeleiden naar werk bij een 'gewone' werkgever. Met als uitgangspunt dat iedereen werkt naar zijn of haar eigen mogelijkheden. Zowel voor werknemers als voor werkgevers die dat nodig hebben, is ondersteuning en/of begeleiding beschikbaar vanuit de Wijkse Werkplaats. 

Werkgevers en de Participatiewet
Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De Wijkse Werkplaats helpt werkgevers en ondernemers om invulling te geven aan deze wet. Wij brengen u graag in contact met geschikte kandidaten en voorzien u van advies op maat.
De participatiewet is er om zoveel mogelijk werkzoekende mensen met een arbeidsbeperking werk te laten vinden bij reguliere werkgevers. De participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Aantrekkelijke regelingen voor werkgevers
Voor u, als werkgever, zijn er aantrekkelijke regelingen en financiële compensatie om kansen te creëren voor werkzoekenden uit de doelgroep van de participatiewet. Zoals een participatie quickscan, proefplaatsing, no-risk polis, loonkostensubsidie, loondispensatie en een jobcoach.

De quotumwet
De quotumwet heeft een nauwe relatie met de participatiewet. In het sociaal akkoord hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat werkgevers vanaf de invoering van de participatiewet jaarlijks banen beschikbaar moeten stellen, oplopend tot 100.000 banen in 2026. Ook de overheid moet in diezelfde periode 25.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidshandicap of beperking. Het aantal banen wordt jaarlijks gemonitord, het eerste beoordelingsmoment vond in 2016 plaats. Als het afgesproken aantal extra banen niet gehaald wordt, treedt de quotumplicht in werking. Iedere werkgever met meer dan 25 medewerkers is dan verplicht om een bepaald percentage aan mensen met een arbeidsbeperking in dienst te hebben.

Arbeidshandicap of beperking?
Heeft u een handicap of arbeidsbeperking en kunt u daardoor alleen met hulp of begeleiding werken? Dan kunt u mogelijk ondersteuning krijgen vanuit Werkroute, een samenwerking tussen de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) en Biga Groep. Het doel van Werkroute is om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam toe te leiden naar een passende werkplek.

Advies op maat
Via Werkroute bieden de twee samenwerkende partijen ondersteuning op maat aan werkgevers en aan kandidaten die onder de Wet Banenafspraak vallen of aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving. Het einddoel is werk of wanneer dat (nog) een brug te vers is een andere passende vorm van arbeidsparticipatie.